Geschiedenis

Tijdschrift LOVER is een Nederlands intersectioneel-feministisch online magazine dat als tijdschrift begon in 1974. Het blad was een belangrijke verspreider van het gedachtegoed van de tweede feministische golf met publicaties van bekende feministes zoals Anja Meulenbelt, Joke Kool-Smit, Selma Leydesdorff, Gloria Wekker en Maaike Meijer. Het is een van de weinige feministische bladen uit die tijd die nog bestaan.

Eerste golf
Tijdens de eerste feministische golf, die internationaal duurde van circa 1850 tot 1940, stonden het streven naar wettelijke gelijke rechten voor vrouwen centraal. Het accent lag aanvankelijk op recht op scholing en arbeid en verschoof later naar de strijd om politieke rechten. Het vrouwenkiesrecht werd in grote delen van de westerse wereld kort na de Eerste Wereldoorlog ingevoerd. Door de economische crisis in de jaren dertig van de vorige eeuw kwamen pasverworven vrouwenrechten weer onder druk te staan. Dit leidde tot aan de Tweede Wereldoorlog tot een heropleving van feminisme met de focus op recht op arbeid en tegen de dominante positie van mannen in huwelijk en gezin.

Tweede golf
Het begin van de tweede feministische golf wordt doorgaans gemarkeerd met het artikel van Joke Smit Het onbehagen bij de vrouw uit 1967. In 1968 werd de Man-Vrouw-Maatschappij (MVM) opgericht, een jaar later gevolgd door de actiegroep Dolle Mina. Beide groepen maakten zich sterk voor onder meer legale abortus, kinderopvang, vrouwenarbeid en afschaffing van wettelijke discriminatie van vrouwen.

Van bijlage bij de MVM-nieuwsbrief...
In 1974 werd LOVER voor het eerst uitgebracht als bijlage van de MVM-nieuwsbrief. In de hoogtijdagen van de tweede feministische golf verschenen zoveel feministische publicaties dat er behoefte was aan structuur in de jungle van geschriften. Het eerste nummer van LOVER bestond uit vier gestencilde velletjes met een opsomming van recente publicaties. De naam LOVER is dan ook een afkorting van 'LiteratuurOVERzicht' en wordt zodoende uitgesproken als: lóó-ver. LOVER had drie rubrieken: 'teksten' (voor recente en klassieke publicaties), 'signalementen' (voor het toelichten van het aanbod aan boeken, brochures, artikelen enzovoort) en 'tijdschriften' (een inhoudsopgave van recente feministische bladen).

... naar volwaardig tijdschrift
De bijlage bleek zo populair dat LOVER binnen enkele maanden uitgroeide tot een volwaardig tijdschrift. Het werd steeds minder een overzichtsmedium en steeds meer een discussieforum. LOVER ging al snel door voor kwaliteitsblad. Het publiceerde in de jaren zeventig en tachtig veelvuldig over actuele zaken, zoals abortuswetgeving, vrouwenrechten, vredesvraagstukken en sociale wetgeving. Ook besteedde het blad aandacht aan lesbische relaties en vrouwengeschiedenis.
Begin jaren tachtig steeg de oplage rap naar 5000. Er waren zo’n 3000 abonnees en het blad werd verkocht in zestig verschillende boekhandels, verspreid over Nederland.

Annie Romeinprijs
In 1981 werd LOVER bekroond met de Annie Romeinprijs vanwege de informatieve waarde, heldere visie en niet-dogmatische noch sektarische aanpak. Het tijdschrift was volgens de jury zelfs “een beetje te braaf en te bescheiden. LOVER is noch een vreselijk radicaal, provocerend of gedurfd blad, noch is het moralistisch of drammerig”. Vanwege deze laatste zinsnede uit het juryrapport overwoog de LOVER-redactie de prijs te weigeren. Redacteuren ergerden zich aan het woord ‘drammerig’ en ook aan de conclusie dat LOVER braaf en bescheiden zou zijn. Uiteindelijk accepteerde de redactie de prijs alsnog.

Domela Nieuwenhuis-penning
In 2010 ontving LOVER de Domela Nieuwenhuis-penning. Het F. Domela Nieuwenhuis-Fonds reikt dit ereteken jaarlijks uit aan een organisatie, beweging of persoon die zich in de geest van Ferdinand Domela Nieuwenhuis heeft ingezet voor een menswaardigere samenleving.

Uitgevers
In de zomer van 1981 vond het blad een vast onderkomen op de Keizersgracht (Amsterdam) waar ook het Informatie en Documentatiecentrum voor de Vrouwenbeweging (IDC) en het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) was gevestigd. Het IDC werd uitgever van LOVER tot het in 1988 fuseerde met het IAV tot het International Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV). Uitgever IIAV werd in 2009 herdoopt tot Aletta, Instituut voor vrouwengeschiedenis en in 2013 tot Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis.

Online
Na decennialang een gedrukt tijdschrift te zijn geweest is LOVER sinds oktober 2011 volledig online beschikbaar. Hiermee is ook het publicatieformat veranderd: LOVER publiceert nu enkele keren per week artikelen. 
Door de razendsnel groeiende populariteit van sociale media werd LOVER ook daar actief. Eigen artikelen worden via sociale media gedeeld, maar ook berichten van derden die aansluiten bij de visie en missie van LOVER.

Intersectioneel
De vrouwenbeweging is, zoals alle sociale bewegingen, niet onder één noemer te vangen. Het feminisme had van begin af aan een internationaal karakter, hoewel het zwaartepunt sterk lag op de westerse wereld. Nederland onderging vooral de invloed van de radicale feministische beweging in de Verenigde Staten en andere sociale bewegingen van de jaren zestig van de vorige eeuw. Dit zorgde ervoor dat de feministische beweging toch vooral een ‘wit’ karakter had. Zwarte vrouwen herkenden zich niet in de bestaande vrouwenbeweging en werden onvoldoende gehoord.

In de loop van de jaren tachtig ontstond meer bewustzijn en discussie over verschillen tussen vrouwen. Andere maatschappelijke ongelijkheden zoals racisme, etnocentrisme en seksuele levensstijl moesten doordacht worden op hun verwevenheid met seksisme. In de loop der jaren is LOVER zich daarom steeds meer gaan richten op intersectioneel feminisme. Het tijdschrift zet zich in voor de representatie en positie van ondergerepresenteerde groepen wereldwijd.